JOURNEY OF “CHẬT” – KINERGIE STUDIO

JOURNEY OF “CHẬT” – KINERGIE STUDIO   Video ghi lại quá trình sáng tạo nên vở múa đương đại “CHẬT” qua nhiều phiên bản khác […]

10/08/2020 Quản Trị